Senioridræt

i Bogense og omegn

 

Formand: Randi Hansen tlf. 21794546

email: randiandreahansen@gmail.com

Næstfmd: Vera Bonde Jakobsen

Sekretær: Birte Helsner

Kasserer; Rosa Sivertsen

Best. medl 1 Hanne Jeppesen

Best. medl 2 Grethe Wilkens

Best. medl 3 Gunnar Hansen

 

 

Suppleanter: Bent Jørgensen Birte Nielsen

Susanne Lund Anne Lise Petersen

 

 

VEDTÆGTER FOR SENIORIDRÆT 2014

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Senioridræt i Bogense og Omegn, og den er

hjemmehørende i Nordfyns kommune.

 

§2 Formål.

Foreningen har til formål at udbrede motion for seniorer i Nordfyns

Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om

udbredelsen af ældremotion i kommunen.

Foreningen tilsigter at styrke det sociale samvær.

 

§3 Medlemskab og organisation.

Foreningen er tilsluttet DFI ( Dansk firma idræt) og S.A.I. (Sammenslutningen

af Aktive idrætsforeninger i region Syddanmark

og er forpligtet til at overholde de for forbundets gældende love.

 

§4 Optagelse af medlemmer.

Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser.

Ved indmeldelse skal oplyses navn - adresse - fødselsdag og fødselsår.

For at opnå kommunalt tilskud skal foreningen være åben for alle, der kan

tilslutte sig foreningens formål, og foreningen skal bygge på aktivt

medlemskab. Det må anbefales at nye medlemmer får udleveret et

eksemplar af foreningens vedtægter.

 

§5 Kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år af gangen på den ordinære

generalforsamling. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig

indbetaling af kontingent. Betalingen foregår over 2 uger, som

fastsættes af bestyrelsen.

 

§6 Bestyrelsen.

Foreningen ledes af 7 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges på den

ordinære generalforsamling, for 2 år. (4 bestyrelsmedlemmer i ulige år

og 3 i lige år)

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig

uanset de fremmødtes antal. Simple flertal er afgørende, dog kræves

mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Den

ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og den

skal, for at være lovlig, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag

der ønskes behandlet skal være indsendt skrifteligt til formanden senest

8 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt

kontigent og personligt møder op kan deltage med stemmeret.

 

En dagsorden skal indholde følgende punkter.

1. valg af dirigent - referent og stemmetæller

2. formandens beretning for det forløbne år

3. forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

4.. forlæggelse af bugetforslag for det kommende år, herunder

fastsættelse af kontigent.

5. indkomne forslag.

6. valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. valg af supplanter ( 2 i lige år og 2 i ulige år)

8. valf af revisor og revisor supplant.

9. eventuelt

under eventuelt kan man drøfte alle forhold, der vedrører foreningen,

men man kan ikke træbeslutninger.

 

§8 ekstraordinær generalforsamling

ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen

finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer

indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne.

for at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal

mindst 3/4 af underskriverne være tilstede.. Den ekstraordinære

generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er

fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun den eller de

sager behandles der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

 

§9 Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

 

§10 Revision

Revisorerne skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede

regnskab, og påse at beholdningerne er tilstede. Revisoerne har til

enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdningerne.

§11 Opløsning

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette

øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes

beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens

stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse

kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant

flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte

stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberrettigede medlemmer, der

er tilstede. I tilfælde af foreningens nedlæggelse gives den indetående

kapital til en senioraktivitet i gammel Bogense kommune.