VEDTÆGTER FOR SENIORIDRÆT 2014


          §1     Navn og hjemsted.

             Foreningens navn er Senioridræt i Bogense og Omegn, og den er

             hjemmehørende i Nordfyns kommune.


          §2     Formål.

             Foreningen har til formål at udbrede motion for seniorer i Nordfyns

             Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om

             udbredelsen af ældremotion i kommunen.

             Foreningen tilsigter at styrke det sociale samvær.


          §3     Medlemskab og organisation.

            Foreningen er tilsluttet DFI ( Dansk firma idræt) og S.A.I. (Sammenslutningen

            af Aktive idrætsforeninger i region Syddanmark

            og er forpligtet til at overholde de for forbundets gældende love.


          §4     Optagelse af medlemmer.

             Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser.

             Ved indmeldelse skal oplyses navn - adresse - fødselsdag og fødselsår.

             For at opnå kommunalt tilskud skal foreningen være åben for alle, der kan

             tilslutte sig foreningens formål, og foreningen skal bygge på aktivt

             medlemskab. Det må anbefales at nye medlemmer får udleveret et

             eksemplar af foreningens vedtægter. 


           §5     Kontingent.

               Foreningens kontingent fastsættes for 1 år af gangen på den ordinære

               generalforsamling. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig

               indbetaling af kontingent. Betalingen foregår over 2 uger, som

               fastsættes af bestyrelsen.


            §6     Bestyrelsen.

              Foreningen ledes af 7 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges på den

              ordinære generalforsamling, for 2 år. (4 bestyrelsmedlemmer i ulige år

              og 3 i lige år)

              Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
              Kasserer har alle rettigheder til disponering over konto og dankort, med behørigt                      regnskabs bilag som attesteres af formand. Indestående i bank og netbank                              admistreres af kasserer.


            §7     Ordinær generalforsamling

              Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig

              uanset de fremmødtes antal. Simple flertal er afgørende, dog kræves

              mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Den

              ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og den

              skal, for at være lovlig, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag

              der ønskes behandlet skal være indsendt skrifteligt til formanden senest

              8 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt

              kontigent og personligt møder op kan deltage med stemmeret.
              Vedtægter kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, når                ændringsforslaget er udsent sammen med en rettidig usendt dagsorden.


              En dagsorden skal indholde følgende punkter.

           1.      valg af dirigent - referent og stemmetæller

           2.      formandens beretning for det forløbne år

           3.     forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

           4..      forlæggelse af bugetforslag for det kommende år, herunder

                    fastsættelse af kontigent.

           5.     indkomne forslag.

           6.     valg af bestyrelsesmedlemmer.

           7.     valg af supplanter ( 2 i lige år og 2 i ulige år)

           8.     valf af revisor og revisor supplant.

           9.     eventuelt

                  under eventuelt kan man drøfte alle forhold, der vedrører foreningen,

                  men man kan ikke træbeslutninger.


           §8     ekstraordinær generalforsamling

              ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen

              finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer

              indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne.

              for at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal

              mindst 3/4 af underskriverne være tilstede.. Den ekstraordinære

              generalforsamling skal afholdes senest 1 måned  efter begæringen er

              fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun den eller de

              sager behandles der er bekendtgjort ved indkaldelsen.


          §9     Udvalg

             Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.


         §10    Revision

             Revisorerne skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede

             regnskab, og påse at beholdningerne er tilstede. Revisoerne har til

             enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdningerne.

     

         §11     Opløsning

              Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette

              øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes

              beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens

              stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse

              kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant

              flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

              til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte

              stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberrettigede medlemmer, der

              er tilstede. I tilfælde af foreningens nedlæggelse gives den indetående

              kapital til en senioraktivitet i gammel Bogense kommune.