Vedtægter for Senioridræt i Bogense og Omegn 2014


§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Senioridræt i Bogense og Omegn, og den er hjemmehørende i  Nordfyns kommune.


§2 Formål

Foreningen har til formål at udbrede motion for seniorer i Nordfyns Kommune.  Foreningen forpligter sig til at samarbejde bredt om udbredelsen af ældremotion i  kommunen. Foreningen tilsigter at styrke det sociale samvær.


§3 Medlemskab og organisation

Foreningen er tilsluttet DFI (Dansk Firma Idræt) og S.A.I. (Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger) i region Syddanmark og er forpligtet til at overholde de for forbundet gældende love.


§4 Optagelse af medlemmer

Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser.

Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse, fødselsdag og fødselsår. For at opnå kommunalt tilskud skal foreningen være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og foreningen skal bygge på aktivt medlemskab. Det må anbefales at nye medlemmer får udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. 


§5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Betalingen foregår over 2 uger, som fastsættes af bestyrelsen.


§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af 7 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år (4 bestyrelsmedlemmer i ulige år og 3 i lige år). Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Kasserer har alle rettigheder til disponering over konto og dankort, med behørigt regnskabsbilag, som attesteres af formand. Indestående i bank og netbank admistreres af kasserer.


§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simple flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og den skal, for at være lovlig, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent og personligt møder op, kan deltage med stemmeret. Vedtægter kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, når ændringsforslaget er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden.


En dagsorden skal indholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år

4. Forelæggelse af bugetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter (2 i lige år og 2 i ulige år)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Under eventuelt kan man drøfte alle forhold, der vedrører foreningen, men man kan ikke træffe beslutninger.


§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 3/4 af underskriverne være tilstede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned  efter begæringen er fremsat. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.


§9 Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.


§10 Revision

Revisorerne skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.

     

§11 Opløsning

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberrettigede medlemmer, der er tilstede. I tilfælde af foreningens nedlæggelse gives den indestående kapital til en senioraktivitet i gammel Bogense kommune.